Ślub cywilny

Ślub cywilny w odróżnieniu od ślubu kościelnego to w tej chwili mniej popularna forma zawierania związku małżeńskiego. Jeszcze kilkanaście lat temu była formą obowiązkową. W tej chwili, ślub cywilny biorą pary, które nie decydują się na ślub kościelny.

W tej chwili to nic innego jak formalno – prawne zawarcie związku małżeńskiego. Odbywa się w dowolnym Urzędzie Stanu Cywilnego w Polsce – choć najczęściej odbywa się w miejscu zamieszkania Młodej Pary. Ceremonię zaślubin prowadzi kierownik USC. Także w przypadku tej formy zaślubin wspomniany urzędnik jest prowadzącym, który wygłasza tekst o roli małżeństwa w społeczeństwie. Następnie przyszli małżonkowie wypowiadają po kolei tekst przysięgi małżeńskiej, podczas której następuje wymiana obrączek. Po ceremonii dochodzi do podpisania aktu małżeństwa oraz do uroczystego toastu.

Dokumenty niezbędne do zawarcia ślubu cywilnego:
- skrócony odpis aktu urodzenia;
- pisemne zapewnienie o nieistnieniu okoliczności wykluczających zawarcie małżeństwa;
- dowód wniesienia opłaty skarbowej.

Należy pamiętać, iż w przypadku gdy kobieta ma mniej niż 18 lat a mężczyzna mniej niż 21, należy przedłożyć postanowienie sądu rodzinnego pozwalające na zawarcie małżeństwa. W przypadku wdowy lub wdowca dodatkowo odpis aktu zgonu współmałżonka, a osoby rozwiedzionej – odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie.

Jeżeli jedna z osób pragnąca zawrzeć związek małżeński jest obcokrajowcem potrzebuje odpisu aktu urodzenia z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego, zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku wydane przez kraj rodzinny oraz wizę lub inny dokument uprawniający do pobytu w Polsce.

Wszystkie dokumenty należy złożyć przynajmniej na miesiąc przed planowaną datą ślubu.